แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การปลูกตะไคร้ พร้อมแนวทาง การแปรรูปขาย – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ตะไคร้ พืชผักสมุนไพร นิยมนำมาประกอบอาหาร และช่วยเพิ่มรสชาติ เช่น ต้มยำ และแกงต่างๆ รวมถึงการนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ น้ำตะไคร้ ผงตะไคร้ เป็นต้น

การปลูก

1.เตรียมดินโดยการ ไถพรวนดิน ตากดินไว้ 7-14วัน

2. ยก ร่อง ระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 1 เมตร

3.นำต้นที่ สมบูร ณ์ ลงปลูก โดยการป ลู กแ บบต้นเดี่ยว

4.ระยะห่าง ระหว่างต้น 1 x 1 เมตร

วิธีทำต้น ออกรากก่ อนปลูก ให้ทำดังนี้

1.นำ ตะไคร้ ตัดใบออกให้หมด

2.มั ดรวมกัน เป็นฟ่อน

3.นำไ ปแช่น้ำ ความลึกแค่พอท่วมหัวตะไคร้

4.นำไปวางในที่ร่ม 5 -7 วัน

การนำมาแปรรูป เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพิ่มรายได้

1.ใช้ทำเป็ น เ ครื่องดื่มได้ เช่น น้ำตะไคร้หอม น้ำตะไคร้ใบเตย ช่วย ดั บ ร้อน

2. นำมาใช้ทำเป็น ย า น ว ด

3.ทำเป็นผ ลิต ภัณ ฑ์ ป้ อ ง กัน ยุ ง

4.แปรรูปเ ป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายชนิด เช่น เครื่อง ปรุงอบแห้ง ตะไคร้แห้งสำห รับชงดื่ม นำมาเป็นน้ำมันหอม เป็นต้นหรือ

ตะไคร้ สามารถใช้อุตสาหกรรม ทั้งอาหารและสุขภาพได้ ทำให้แนวโน้วอนาคตน่าจะสดใส จึงนับได้ว่าเป็นอีกพืชผักสมุนไพรไทยที่น่าสนใจ ซึ่งถ้าได้ศึกษาทดลองปลูก และทำอย่างมืออาชีพแล้ว ก็น่าจะประสบความสำเร็จได้

และแน่นอน ทุกอาชีพ ทุกงาน ล้วนมีการการแข่งขัน ต้องลงมือทำจริงจังแบบมืออาชีพเท่านั้นที่จะอยู่รอด ในเมื่อราคาข้าวถูกลง เพราะคนปลูกข้าวมากไป ลองหันมาลดพื้นที่ทำนา มาปลูกตะไคร้ เพิ่มโอกาสสร้างรายได้อีกทาง

Exit mobile version