แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

มะละกอ ออกดอกเร็ว ผลดก ลองทำตามนี้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

อีกหนึ่งวิธีที่สามารถตอบโจทย์ก ารแก้ ปัญหาเหล่า ต้นมะละกอออกดอกน้อยและการออกดอกช้า  คือการตอกตะปู เรามาดูผลลัพท์ที่ได้กันหลังจากทำวิธีนี้ขนาดประมาณ 3 นิ้ว เข้าไปที่ลำต้นของมะละกอใช้ตะปู 3 ดอก ตอกรอบๆ ต้นให้มีระยะห่างประมาณ 50-60 ซม.

เหตุผลอะไรทำไมมันถึงออกด อกมากขึ้น เพราะการตอกตะปูเข้าไปแล้ว ตะปูนั้น เ ป็ นเหล็กครับ เมื่อสมผัสเข้ากับน้ำเลี้ยงของต้น มะละกอแล้ วก็จะเ กิ ดสนิมซึ่งสนิมนั้น ใครหลายๆ คนอาจยังไม่ทราบว่ามีประโยชน์ต่อต้นพืชของเรามาก

คือส่วนประกอบของสนิมจะมี ธ า ตุเหล็ก น้ำ แล ะอ อ ก ซิเจน คุณสมบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่พืชต้องการอยู่แล้วและตำแหน่งที่เจาะนั้นจะอยู่ที่บริเวณรอบๆ ลำต้น ซึ่งต้นมะละกอจะรับสารอาหารได้ตรงและรวดเร็วกว่าการให้ปุ๋ยผ่านทางราก

เพราะกว่าจะดู ดซึมมักใช้เวลาค่อนข้างนาน และมักมีคำถามว่าต้องดึงต ะ ปู ออกจากต้นมะละกอมั่ยหลังจาก ที่ออกดอกออกผลแล้ว คำตอบคือไม่ ต้องครับ เพราะต้นไม้ของเรานั้นจะมีการปรับส ม ดุ ลด้วยตัวของเข้าเอง ตรงกันข้ามถ้าถ อดออก เมื่อไ หร่แล้วจะเป็นจุดอ่อนให้ศั ต รูพืชเข้าทำ ล า ย ต้นมะละกอได้ง่าย มาดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตอกตะปู 11 วัน

คำแนะนำ ห้ามใช้ตะปูในปริมาณค่อนข้างมาก

Exit mobile version