ผักปลูกง่าย ลงทุนน้อย ก็สร้างรายได้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

1. เพาะถั่วงอกในขวด

ต้นทุน 490 บาท

1.ขวดน้ำพ ล า ส ติกเปล่าที่ไม่ได้ใช้แล้ว 0 บาท

2.ถั่ ว เ ขี ย ว 1 กิโลกรัม 35 บาท ( 14 กิโลกรัม = 490 บาท )

วิธีเพาะ

1. แช่เ ม ล็ ด ถั่ วเ ขียวในน้ำอุ่น 1 คืน ( แช่น้ำอุ่นจ ะช่ ว ย ให้เ ม ล็ ดงอกได้เร็วขึ้น )

2. นำขวด พ ลาสติกม าเจาะรูด้าน ข้าง เพื่อไว้เป็ นรู ระบายน้ำ

3. นำถั่วเขีย วที่แช่น้ำมาใส่ในข วดพลาส ติกที่เจาะรูแล้ว หาผ้าห่ อขวดไว้เพื่อ รักษ าความ ชื่ น และ ไม่ให้มีแสงส่องผ่าน ( ถ้ามีแสงส่องเข้าไปถึง ถั่ว งอ กจะมีใบงอกออกมา)

4. ร ด น้ำ เช้า-เย็น ทุกวัน ประมาณ 3 วั นสามารถ เก็ บ ข า ย ได้ ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม นำม าเพ าะ จะได้ถั่วงอก 7 กิโลกรัม ราคาข า ย กิโลกรัมละ 10 บาทเท่ากับว่า ถั่วเขียว 1 กิโลกรัม จะได้กำไร 35 บาท

.

2. เพาะเห็ ดน างฟ้ าในบ่อปูนซีเมนต์

ต้นทุน 470 บาท

1.บ่อ ปู นซีเ มน ต์ 120 บาท

2.ก้อนเ ชื้ อเห็ดนางฟ้ า ภู ฎ า น ก้อนละ 10 บาท ( 1 บ่อ เพาะได้ประมาณ 35 ก้อน เท่ากับ 350 บาท )

3. ผ้า ค ลุ ม

4. แผ่น ไม้เก่าๆ 1 แผ่น

วิธีเพาะ

1.ตะแ ค ง บ่ อ ปูนในแนวตั้ง หาแผ่นไม้มาวาง รองเป็นฐาน

2. เปิดก้อนเ ชื้ อเห็ดโดยการ แกะกระดา ษและเ ศ ษ ต่างๆที่หุ้มตรงจุกก้อนเ ชื้ อเห็ดออก แล้วนำก้อนเ ห็ ดมาวางเรียงซ้อ นกันขึ้นไปเป็นชั้นๆ

3. รดน้ำ วิธีรดน้ำนั้นให้รดลงไป บนก้อนเ ชื้ อเ ห็ ด อย่ าให้เข้าไปในช่องก้อนเ ชื้ อ จากนั้นใช้ผ้าคลุมแล้วรดน้ำ ใส่ผ้าอีกที เพื่อรักษ าความชื้นในบ่อ

4.จากนั้นให้รดน้ำวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ประมาณ 5-7 วัน ดอกเห็ด จะเริ่มงอก ส่วนราคาขาเห็ดนางฟ้าภูฎานอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 – 120 บาท

.

3. เพาะเห็ดฟางในตะกร้า

ต้นทุ น ประมาณ 150 – 300 บาท

1.ตะก ร้า 5 ใบ ราคาใบละ 20 บาท = 100 บาท

2.หัวเ ชื้ อ เห็ดฟ างประมาณ 50 บาท

3. ฟาง ข้าว uี้เลื่อย

4. ชั้นวางเก่าเหลื อใช้

5.ถุงพ ลาสติกดำ 50 บาท

วิธีเพาะ

1. นำฟางข้าวไปแช่น้ำ 1 คืน แล้วนำมาผึ่งให้แห้ง

2. จาก นั้นใ ส่ฟางลง ไปที่ก้นต ะกร้า ใส่uี้เลื่อย และ โรยเ ชื้ อเห็ดฟางตามลงไป

3. ทำซ้ำแบบข้อ 2 จนเต็ ม ต ะกร้า แต่ชั้ นบ น สุดให้โรยขี้เลื่อยและหัวเ ชื้ อให้เยอะห น่ อ ย เห็ดจะได้อ อ กด อกเต็มพื้นที่

4. ครอบด้วย ถุงพลาสติกดำ จากนั้นรอ 4-5 วันให้สังเกตุดูว่าจะมีละอองน้ำเกาะถุงพลาสติกอยู่แต่ถ้าไม่มีให้รดน้ำเพิ่ม

5. ปร ะม าณ 12 วันเห็ดจะเริ่มออกดอก แล้วนับไปอีก 5 ค่อยเก็บดอก จะได้เห็ดประมาณ 2 กิโลกรัมต่อ 1 ตะกร้า

หมายเหตุ : ช่วงวันที่ 4 ถึงวันที่ 9 ห้ามเปิดถุงเด็ดขาด จะทำให้เห็ดไม่โต

.

4. เพ าะสะระแหน่ในตะกร้า

ต้นทุน 420 บาท

1. ตะกร้า พ ล า  ส ติก 20 บาท

2. ถา ดรอ งสำ หรั บกั ก เ ก็บน้ำ 20 บาท

3. หิ นเพอร์ไลท์ + ถาดหลุม 160 บาท ( หาซื้อได้ตา มร้านข ายอุปกรณ์ปลู กผักไฮโดรโปรนิกส์ ใช้ปลูกต้นไม้ แทนดินได้ แต่มีคุณส มบัติดีกว่าดิน )

4. ปุ๋ยน้ำ 200 บาท

สาระแหน่จา กตลาดประมาณ 2 กรัม 20 บาท

วิธีเพาะ

1. เลือก ยอด อ่อนของสา ระแหน่ โดยเลือกยอดที่ดูแล้ว สมบู รณ์ แข็งแรง ใบไม่ห ลุด เพาะส่งผลต่อก ารเพาะปลูกใ ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้น

2. ริด ใบส่วนล่างอ อกให้เหลือใบเลี้ยงไว้ที่ปลายยอด 2-3 ใบ

3. เอายอดที่เต รียมไว้มาปักลงใน ถาดหินเพอร์ไลท์ด้วยความระมัระวัง

4. นำถาดหิ นเ พอร์ไลท์ไปใส่ล งในตะกร้า แล้วนำตะกร้าวาง ไว้ในถาดรองอีกที พย าย ามรักษาระดับน้ำให้อยู่ระดับฐานข องตะกร้าตลอดเวลา คอยเติ มเวลาน้ำลดน้ำที่เติม ให้ผสมปุ๋ย น้ำลงไปด้วย วิธีผสมตามอัตราส่วนที่ร ะบุ ใ น ขวด

5. ประมาณ 1 เดือน จะเริ่มแตก ใบอ อกยอด เป็นต้นสาระแหน่สวย งามเต็มตะกร้าพร้อมให้เราไ ด้เก็บเกี่ยว สามารถนำยอด อ่อนใหม่มาขย ายเพาะซ้ำได้เรื่อยๆ

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *