เช็คด่วน!! ยอดเงินเยียวยาเกษตรกร ที่ได้รับกระทบจากอุทกภัย “น้ำท่วม” ปี 2564 – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

มาตรการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ที่ประสบภัยน้ำท่วม ปี 2564

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 ใน 36 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก วันนี้จึงจะมาสรุปเกณฑ์และเงื่อนไขการเยียวยาให้ทุกท่านได้ทราบกันครับ

ปลูกพืช กรณีที่มีการปลูกพืชแล้วได้รับความเสียหายที่ไม่สามารถฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมได้ โดยการช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ ดังนี้

1.นาข้าว ไร่ละ 1,340 บาท

2.พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท

3.ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

หากเป็นกรณีที่พื้นที่ปลูกได้รับความเสียหายจากหิน ไม้ ดิน หรือเศษซากต่างๆมาทับถม ทำให้ไม่สามารถเพาะปลูกได้ จะช่วยเหลือโดยการให้เป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอก ขนย้ายเศษซาก ครัวเรือนละไม่เกิน 5 ไร่ ราคาไม่เกินไร่ละ 7,000 บาท

การประมง กรณีที่มีสัตว์น้ำที่เพาะเลี้ยงตายหรือสูญหาย ชดเชยให้ดังนี้

ประเภทที่ 1 สัตว์น้ำจำพวกกุ้งก้ามกราม กุ้งทะเล หรือหอยทะเล ไร่ละ 11,780 บาท ไม่เกิน 5 ไร่/ราย

ประเภทที่ 2 ปลาหรือสัตว์น้ำอื่นที่เลี้ยงในบ่อดิน นาข้าวหรือร่องสวน (คิดเฉพาะพื้นที่เลี้ยง) ไร่ละ 4,682 บาท ไม่เกิน 5 ไร่/ราย

ประเภทที่ 3 สัตว์น้ำที่เลี้ยงในกระชัง บ่อซีเมนต์ หรือที่เลี้ยงในลักษณะอื่นที่คล้ายคลึงกัน ตารางเมตรละ 368 บาท ไม่เกิน 80 ตารางเมตร/ราย

ปศุสัตว์ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะให้การช่วยเหลือ ดังนี้

1.การจัดหาอาหารสัตว์ วัคซีนและเวชภัณฑ์รักษาสัตว์ เพื่อการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์เลี้ยงสำหรับผู้ประสบภัย

2.กรณีแปลงหญ้าสัตว์เลี้ยงได้รับความเสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้ ช่วยเหลือเป็นเงินจำนวน 1,980 บาท/ไร่ ไม่เกิน 30 ไร่/ราย

3.กรณีสัตว์ตายหรือสูญหาย จะช่วยเหลือตามจำนวนที่เสียหายจริง เป็นเงินดังนี้

การเกษตรอื่น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับเกลี่ยพื้นที่การไถพรวน การก่อสร้างคันดิน เหมาจ่ายในอัตราไร่ละ 800 บาท

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปรับพื้นที่ทำนาเกลือทะเล ในอัตราไร่ละ 1,220 บาท ไม่เกิน 30 ไร่/ครัวเรือน

3. ค่าซ่อมแซมอาคารชลประทานและระบบชลประทานให้สามารถใช้งานได้ในช่วงฉุกเฉิน โดยให้ดำเนินการได้เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการระบายน้ำในกรณีใช้เครื่องจักรกลของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการขุดลอกเปิดทางน้ำ

งานกำจัดวัชพืชที่กีดขวางการระบายน้ำ งานขุดลอกดิน ทราย วัสดุที่ทับถมทางระบายน้ำ ให้นำอัตราราคางานตามราคากลางที่ได้รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณหรือกระทรวงการคลังมาใช้โดยอนุโลม

4. ค่าจ้างเหมารถยนต์ รถไฟ และเรือ เพื่อขนย้ายสัตว์เลี้ยงที่ประสบภัย รวมไปถึงการขนส่ง บรรทุก ให้เบิกจ่ายดังนี้

-รถยนต์และเรือบรรทุกของเอกชน ให้จ่ายเป็นรายวันตามราคาท้องถิ่น

-ค่าระวางบรรทุกทางรถไฟ ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น

ทั้งนี้หากรายการใดไม่ได้เยียวยาให้จ่ายเป็นตัวเงิน อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจตามพิจารณาให้จ่ายเป็นเงินได้ ตามความเหมาะสม

เขียนโดย แนวทางเกษตร เกร็ดความรู้

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

เลี้ยงปลาหมอยักษ์ สร้างรายได้ รอบละ 160,000 บาท – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

คุณทิราภรณ์ กุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *