ปลูกต้นห ม่อน ให้ออกผ ลได้ตลอดทั้งปี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การปลูก

ควรปลูกต้นหม่อน อย่างน้อยประมาณ 4 ต้นขึ้นไป เพื่อให้มีผลผลิตได้อย่างไม่ ข า ด ช่วง แต่บางครั้งผลอาจร่วงก่อนกำหนดได้ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อน

ควรปลูกหม่อน ระยะปลูกให้ห่างกันประมาณ 4 เมตร เพื่อให้สามารถ แ ต ก กิ่ ง ก้านสาขาได้อย่างเต็มที่

ขนาดห ลุ มควรขุ ด ให้ลึกประมาณ 50 x 50 x 50 ซม.

นำดินที่ขุดขึ้นมาผสมกับปุ๋ย ค อ ก หรือปุ๋ยหมักหลุมละ 10 กก. ปู น ข า ว 1 กก./หลุม และปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 250 กรัม/หลุม

ใส่กลับลงไปเพื่อรองก้นหลุม นำต้นหม่อนลงปลูก กลบ ดินที่เหลือให้แน่นให้ดิน พูนจากโ คน ต้นเล็กน้อย ใช้ไม้ปักข้างห ลุมปลู ก แ ละผูกยึดไว้กับลำต้นให้แน่น รดน้ำพอชุ่มอย่างสม่ำเสมอ

เมื่อต้นหม่อนมี  อ า ยุ ประมาณ 6-12 ปี ซึ่งมีกิ่งที่แข็งแรง ให้ทำการโน้ มกิ่ง เพื่อให้สามารถติดดอกออก ผลได้ดี แต่ยังไม่ควรทำในขณะที่กิ่ งยังไม่แข็งแรง

หากมีการแตก กิ่งใหม่ห ลายกิ่ง ให้ตัดเหลือไว้ประมาณ 1-3 ตอ ซึ่งมีความสูงจากพื้นดินประมา ณ 80-100 ซม. จะทำให้ได้ทรงต้นที่ส วยงาม ส่วนกิ่งแขนงที่แ ต ก ขึ้ นมาใหม่ก็ให้ตัดแ ต่งทุกๆ 4 เดือน เพื่อให้มีทรงพุ่ มที่โปร่ง ง่ายต่อการดูแลรั ก ษ า และสามารถใ ห้ผลผลิตเ ก็บเกี่ยว ได้ปีละประมาณ 3 ครั้ง

การให้น้ำ

ควรให้น้ำในปริมาณที่เพียงพออย่ าให้ขาด  ในช่วงระยะที่ต้ นหม่อนกำลังแ ต ก ต า ติดดอก ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่ทำ การโน้มกิ่งและรูดใ บแล้ว หาก ต้น หม่อนข า ดน้ำมักจะทำ ให้มีผลข นาดเ ล็ก หรือผลฝ่อก่อนที่จะสุกได้

การใส่ปุ๋ย

ใช้ปุ๋ยค อ ก หรือปุ๋ย ห มั ก ประมาณ 10 กก./ต้น ปุ๋ย 15-15-15 ในอัตรา 250 กรัม/ต้น และปูนข าวตามสภ าพของดิน เมื่อเข้าปีที่ 2

การเก็บเกี่ยว

ต้นหม่อนจะให้ผลผลิตจนสามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ 2 ปี ขึ้นไป ในแต่ละต้นจะให้ผลผลิตได้ประมา ณ 1.5-3.5 กก. หลังจากที่ทำการโน้มกิ่งได้ประมาณ  8-12 วัน ดอกหม่อนก็ จะแตกออกมาพร้อมใบ และพัฒนาเป็นผล เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 45-60 วัน ผลก็จะเริ่มแก่และสุก โดยเริ่มจากที่เป็นผลสีเขียว สี ขาว สีชมพู สีแดง และสีม่วงดำตามลำ ดับ ผลหม่อนจะทยอยสุก เนื่องจากมีการออกดอกไม่พร้อมกัน จึงทำให้มีระยะการเก็บเกี่ยวได้ยาวนานประมาณ 1 เดือน

ผลหม่อนสามารถเก็บไปรับประทานสด หรือนำไปแปรรูปได้หลายรูปแบบ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในทุกๆ วัน สามารถรับประทานกันได้ทั้งครอบครัว

เรียบเรียงโดย me-deekab

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *