วิธีเลี้ยงกุ้งฝอย ในบ่อซี เมนต์ เลี้ยงง่าย – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

กุ้งฝอย ส่วนใหญ่อยู่ ตามแม่น้ำ หรือคูคลองต่างๆ เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะนำมาทำ เป็น อา หาร หรือแม้ กระทั่ง นำไปเป็นอาหารของสัตว์ชนิ ดอื่น จึงเป็นที่สนใจที่จะแ ละเ พ าะ เลี้ยงกัน เนื่องจากต้ น ทุ น ต่ำ และการขยายพันธ์ุของกุ้งฝอยนั้น ขย ายพั นธ์ุง่าย ใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงไม่นาน แต่ทั้งนั้นทั้งนี้ ปั ญ ห าในการเพาะเลี้ยงก็มีแตกต่างกันออกไป วันนี้ผู้เขียนก็มีข้อมูลและเทคนิคในการเลี้ยงกุ้งฝอยมาฝาก ท่านผู้อ่านมือใหม่ ที่กำลังสนใจ

วิธีเลี้ยงกุ้งฝ อ ยใ น บ่ อ ซี เ ม นต์ เริ่มจากการรวบรวมกุ้ง เ พ   ศ เ มี ย จะหาซื้อก็ได้ หรือ จะหาจากแหลงน้ำธรรมชาติ จำนวน 80-100 ตัวมาพักไว้ในกระชัง อย่างน้อย 1 คืน เพื่อปรับสภาพ แ ม่กุ้ง ฝ อ ย 1 ตัว สามารถออกไข่ได้ประมาณ 60-80 ฟอง เราสามารถกะจำนวนกุ้ งฝอยที่ จะ เลี้ยงได้ โดยการประมาณการคร่าวๆจากจำนวนแม่กุ้ง

เตรียม บ่อสำหรับเลี้ย ง กุ้ ง ฝอย โดยการนำวงบ่อซีเมนต์มาวาง ทำท่อระบายน้ำไว้สำหรับถ่ายน้ำอ อ ก ด้ า น ล่าง เทปิดฐานด้วยปูน

เติมน้ำให้เต็มบ่อ หาต้นกล้วยมาใส่ลงไปในบ่อ แช่ไว้ 7 วัน เป็นเคล็ดการปรับสภาพในบ่อ ปู น และ ปูนที่เพิ่งฉาบใหม่อาจมี ส า  ร เ ค มี ตก ค้างอยู่ น้ำแช่ต้นกล้วยจะ ช่ ว ย ดู ดสารออก หลังจากแช่เ ส ร็ จแล้วให้ ถ่ า ยน้ำนี้ทิ้ง ล้างบ่ออีกรอบ แล้วเติมน้ำเ ข้าไปใหม่

หลังจากนั้น คั ดกุ้ ง ที่มีไข่แก่ๆ มองเห็นต าของลูกกุ้งในตัว แยกออกมาฟักในตะแกรง ที่แขวนไว้กระชังผ้าขนาด 1x1x1 เมตร ในบ่อซี เ ม น ต์ห รือบ่อดิ นก็ได้

การให้อาหาร

ให้ซื้ อ หัวอาหารสำเร็จรูปมาเลี้ยง โดยปริมาณที่ให้คือ ประมาณ 5% ของน้ำหนักตัวกุ้ง แบ่งให้ 2 ครั้งเช้าและเย็น

นำลูกกุ้งที่ได้ไ ป อ นุ บ า ล ในกระชังผ้าโอล่อนแก้ว ในบ่อ 1x1x1 เมตร

ให้อาหารโดยใช้ไข่ แด งต้มสุก เป็นอาหาร สัปดาห์ที่ 2-4 ใช้ไรน้ำจืดขนาดเล็กเป็นอาหาร

หลังจาก 4 สัปดาห์ ให้อาหารสำเร็จรู ป ช นิ ด ผง ผ ส ม กับไข่แดง อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่ง ให้อาหารในปริมาณ 10% ของน้ำหนักตัวกุ้ง

ในช่วงระยะนี้ต้อง ร ะ มั ด ร ะ วั ง ตา ข่าย ไม้ให้อุดตัน ควรใช้แปรงที่มีขนาดเล็ก ทำความสะอาดอ ยู่บ่อยๆ ใช้เวลาอนุบาลเป็นเวลา 1 เดือน จึงนำไปเลี้ยงใน บ่ อ ซีเมนต์ ที่ได้เตรียมไว้ ต่ อ ไปได้

การเตรียมบ่อซีเมน ต์ สำห รั บ เลี้ยงกุ้ง ฝ อ ย ที่นำมาเพาะเตรียมไว้แล้ว ให้เติมน้ำลงในบ่อสูงป ระ มา ณครึ่งเมตร ใส่ปุ๋ยขีไก่อัดเม็ดลงไปเล็กน้ อย ทิ้งไว้ 3-4 วัน น้ำในบ่อจะเปลี่ยนสี

สังเกตน้ำถ้าเริ่มออก เป็นสีเขีย ว แล้วค่อยเติมน้ำ จนได้ระดับ 1 เมตร เดินระบบออกซิเจนลงไปในบ่อด้วย เพื่อเพิ่มออ กซิเจนใน น้ำช่วยในการหายใ จขอ งกุ้ง จากนั้นจึงนำลู กกุ้ง ที่อนุบาลไ ว้แล้วมา ปล่อยลง ในบ่ออย่ าให้เกิน 30,000-50,000 ตัว/บ่อ เลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน ก็สามารถนำไปจำหน่ายได้ โดยสู ตรนี้มี อัตรารอด ของกุ้งในบ่อ อยู่ที่ 70-80 % ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ของผู้เลี้ยงด้วย ห ากมีความชำนา นมาก ก็อาจมีอัตราอยู่รอดสูงขึ้น

ราคารับซื้อ กุ้งฝอย ในท้องตลาดจะอยู่ที่ 100 ถึง200 บาทต่อกิโลกรัม แล้วแต่พื้นที่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดในแต่ละฤดูกาล

การเลี้ยงกุ้งฝอย สำหรับมือใหม่ ทำได้ยาก เนื่องจากกุ้งฝอยเป็นสัตว์ ที่มีอัตรา การเลี้ยงให้รอดน้อย ผู้ที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ หรือ ทักษะความรู้ในด้านนี้ แต่อยากเริ่มต้นเลี้ยงควรศึกษาข้อมูล หรือรายละเอียดให้รอบคอบก่อนเริ่มต้นเลี้ยง ควรศึกษาช่องทางการตลาด แหล่งรับซื้อ หรือ ไปศึกษาดูงานจากแหล่งเลี้ยงกุ้งฝอยใกล้บ้านท่าน

Visited 2 times, 2 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *