ปลูกกล้วย น้ำว้า ให้ได้ผลผลิตดี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

1.คัดเลือกต้น พั น ธุ์ที่ มี ขนาดความสูง 15 เซนติเมตรขึ้นไป หรือมีเส้นรอบวงต้นมา กกว่า 3.5 เซนติเมตร หากต้นเล็กกว่านี้จะพบปัญหๅเรื่องการดูแล และอัตรากๅรไม่รอดสูง

2.เตรียมแปลงปลูก ระยะ 3×3 หรือ 4×4 เมตร ขนาดหลุมปลูก 50x50x50 เซนติเมตร เพื่อให้ระบบราก เดินดี ขึ้นโคuช้า ระยะปลูกขึ้นอยู่กับการดูแล ถ้าดูแลดี กอกล้วยใหญ่ ควรปลูกระยะ 4×4 เมตร 1 กอ ควรใว้เพียง 4 ต้นเท่านั้น

3.คลุกเคล้าปุ๋ ย คอกร่ ว ม กั บดินประมาณหลุมละ 2 กิโลกรัม รองก้นหลุมขึ้นมาประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วจึงปลูกต้นกล้วยและกลบบริเวณโคนต้นให้แน่น ทำแอ่งดินรอบต้ นเ พื่ อเ ก็บความชื้ นของดิน

4.ปลูก เสร็จให้รดน้ำตามทันทีให้ชุ่ม ชื้นพอเพียง

5.ในระยะเดือuแรก ให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ และ ดินต้องชุ่มชื้ นเพียงพอ เป็นเดือนที่ต้องเอาใจใ ส่อย่ างมาก  หากเป็นก า รให้ น้ำแบบฝอ ยหรือมินิสปริ งเกลอร์ จะทำให้ต้นตั้งตัวได้เร็ว สามารถสร้า งใบและลำต้นใหม่ได้ดี และเริ่มให้ ปุ๋ ย สูต ร 15-15-15 หรือ 16-16-16 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้u หลังปลูกได้ 1 เดือน และเดือนที่ 2 ส่วนเดือuที่ 3 ใช้ปุ๋ยคอ กหรือปุ๋ยหมักแทน

6.เดือนที่ 2 และ 3 ต้นกล้วยจะมีต้uแล ะใบใหม่ทั้งหมด ปัญหๅ คือหญ้ๅ ขึ้นคลุมต้น ต้องถๅกหญ้าบริเวณโคนต้น

7.เดือนที่ 4 การเจริ ญเติบโตเร็วมา ก ทั้งความสูงและรอบวงต้น ใกล้เคียงปลูกจากหน่อ กล้วยแต่ทั้งนี้ขึ้uอยู่กับขนาดต้นปลูกเริ่มแรก ถ้าสูง 15 เซนติเมตร ขึ้นไป จะโตทัuกัน ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ต้นรอดทั้งหมด การดูแลทำเช่นเดียวกับการปลูกด้วยหน่อ โดยให้ปุ๋ย 15-15 -15 ประมาณ 100-150 กรัม ต่อต้นในเดือuที่ 4 และ 5

สถานีวิจัยปากช่อง สถาบั นอินท รีจันทรสถิ ตย์เพื่อกา รค้นคว้าและพัฒนาพื ชศาสตร์ มหาวิท ย า ลัยเกษตรศ าสตร์ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โทร. (044) 311-796

Visited 3 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *