ปลูกกุยช่ าย ปลูก 3-4 เดือน เก็บผลผลิตได้

0
18

กุยช่าย เป็นผักที่ ใช้ได้ทั้งใบ และดอกมาประกอ บอาหาร โดยเฉพาะอาหารประเภทผัด ก็เป็นเมนูที่อร่ อยมาก โดยผักกุ่ยช่าย เป็นผักที่ปลูกครั้งเดี ยว ก็สามารถตัดผลผลิต ขายได้ตลอด และเป็นผักที่ ตลาดต้องการอีกด้วย จึงนับ ว่าเป็นผัก อีกหนึ่งชนิด ที่น่านำมาปลูก สร้ างร ายได้ ทั้งระยะเวลาการป ลูกที่สั้น และวิธีการปลูก ที่ไม่จำ เป็นต้องเหนื่อย ปลูกหล ายครั้ง อีกด้วย

การเตรียมดิน

ไถ ตากดิน ประมาณ 15-20 วัน พร้อมด้วยการ หว่านปุยหมัก หรือปุ ยคอก ในอัตราส่วน 2-3 ตัน/ไร่ จากนั้นตีดิน ให้ร่วนและทำการ ยกร่องแปลงปลูกสูง 15-20 เซนติเมตร เพื่อให้ระบายน้ำได้ดี  เพราะกุยช่ายไม่ชอบน้ำขัง

วิธีปลูกกุยช่ายเขียว

ให้หว่านเม ล็ด ที่เตรียมไว้ 1 กิโลกรัม/ไร่ ไถคร าดก่อน นำฟางมาคลุมแปลง รดน้ำให้ชุ่ม ดูแลจนอ ายุ 7-8 เดือน ก็เก็บผลผลิตข ายได้

สำหรับการทำกุยช่ายข าว ต้องใช้กล้าพันธุ์กุยช่ายเขียว ที่ตัด ใบขายไป 1 ครั้ง แต่อายุไม่เกิน 1 ปี โดยทำการขุดเหง้ าเก็บไว้ ในที่ร่ม และทำการปลูกทันที เมื่อขุดเห ง้าขึ้นมา

ก่อนปลูกต้องตัด รากฝอย ให้ชิดเหง้าประมาณ 1 เซนติเมตร และตัดใบให้เหลือประมาณ 1 นิ้ว การปลูกใช้ 4-6 เหง้า/หลุ ม เว้นระยะห่าง ระหว่างต้นและแถว 30×30 เซนติเมตร ใช้กระถางดินเผาขนาด 11x23x30 เซนติเมตร (หรือวัสดุอื่น ๆ เช่น กระบอกไม้ไผ่ หรือ ก รวยพลาสติก) มาครอบ

แต่ละกอของต้นกุยช่ายไว้ และต้องขุดห ลุม ฝังเสาไม้ พร้อมขึงสแลน พรางแสงเพื่อบังแดด จากนั้นหมั่นรดน้ำวันละ 1-2 ครั้ง จนครบ 10 วัน จึงเก็บผลผลิตได้

กุยช่ายแต่ละแปลง จะสามารถตัดใบ ขายได้ประม าณ 4-5 ครั้ง แต่ถ้าหาก ดูแลดี ๆ สามารถ ตัดได้นาน ถึง 7 ครั้ง

กุยช่ายเขียว จะมีราคาเ ฉลี่ย อยู่ที่กิโลกรัมละ 20-40 บาท ดอกกุยช่าย ราคาเฉลี่ย อยู่ที่กิโลกรัมละ 30-60 บาท และกุ ยช่ายขาว ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 80-100 บาท ส่วนการให้ผลผลิต ของกุยช่ าย ในแต่ละฤดู ก็จะให้ผลผลิ ตแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการดู แลจัดการ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่