ทฤษฎีปรัชญาเศษรฐกิจพอเพียง พื้นที่ 1 ไร่ แค่ปีเดีย วสร้างรายได้ 6 แสนบาท

0
128

สวนพออยู่พอกิน บ้านมายิ้ม อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ที่ปัจจุบันเป็นเจ้าของที่ดินเพียง 1 ไร่ แต่ปีๆ หนึ่งทำงานได้หลายแสน ด้วยการยึดหลักการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่ างเต็มที่ ดำเนินชีวิตแบบพออยู่พอกินและพึ่งพาตนเองได้ด้วยการทำการเกษ ตรแบบธรรมชาติ

โดยพื้นที่ 1 ไร่ของ คุณ ลุง ประทีปนั้นแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1

พื้นที่ 4 ตารางวา เป็นพื้นที่ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักชี ว ภ า พและสารกำจัดศั ต รู พื ช

ส่วนที่ 2

ปลูกพืชผักสวนครัวไทยๆ ไม่ว่าจะเป็น ข่า ตะไคร้ กระวาน ผักชี ขึ้นฉ่าย ฟักทอง โหระพา กะเพรา พริก มะเขือ มะกรูด มะนาว มะละกอ ฟัก แฟง แตงกวา โดยเพียงแค่มะละกอ 200 ต้นที่คุณลุงประทีปปลูกไว้ก็สามารถเก็บผลขายได้ทุกวัน วันละ 20 กก. ขายได้กก.ละ 15 บาท ส่วนพืชผักอื่นๆ ก็ยังเก็บขายได้อยู่ตลอด ซึ่งทำให้คุณลุงมีรายได้รวม ในส่วนขอ งแปลงผักเฉลี่ยแล้วเดื อนละ 24,000 บาท

ส่วนที่ 3

พื้นที่ 2.5 ตาราวา เป็นส่วนของการเลี้ยงสั ต ว์ ซึ่งแบ่งครึ่งเป็นเลี้ยงเป็ดไข่ 10 ตัว เลี้ยงไก่ไข่ 10 ตัว ออก ไข่ทุกวัน และมีแม่ค้ามารับได้อีกเดือนละ 1,000 บาท

ส่วนที่ 4

บ่อเลี้ยงสั ต ว์น้ำ มีจำนวน 2 บ่อ ดังนี้

1.บ่อที่ 1 ขนาด 2 ตารางวา เลี้ยงพ่อแม่พั น ธุ์ปลาดุก โดยมีพ่อพั นธุ์ 20 ตัว แม่พั น ธุ์ 100 ตัว จะได้ลูกพั น ธุ์ไปขายตัวละ 1 บาท ซึ่งคุณลุงจะขายเฉ พาะลูกปลา ส่วนที่เหลือใช้ประโยชน์ ด้วยการไว้กินแ ม ล งศั ต รูพื ช ทำให้ปลาดุกมีอาหารกินฟรีๆ รายได้ตรงส่วนนี้ประมาณ 10,000 บาทต่อเดือน

2.บ่อที่ 2 ขนาด 11 ตารางวา ก่ออิฐเลี้ยง กุ้ง 4 ชนิด ดังนี้ กุ้งก้ามแดง,กุ้งก้ามกราม,กุ้งแม่น้ำ,กุ้งฝอย เลี้ยงปลา 3 ชนิด ดังนี้ ปลานิล, ปลาตะเพียน, ปลาคาร์ฟ เลี้ยงห้อง 2 ชนิด ดังนี้หอยขม,หอยโข่ง โดยวิธีการเลี้ยงของลุงจะให้พื้นบ่อเป็นดิน เลี้ยงแบบธรรมชาติ ไม่ได้เลี้ยงอาหารเ ม็ ด

คุณลุงประทีปให้กินแหน สาหร่าย ผักกระเฉด ผักบุ้ง และยังปลูกข้าวเพื่อนำร่วงข้าวมาไว้ให้กินอีกด้วย โดยใน 1 ปี กุ้งก้ามแดงจะจับขายได้ประมาณ 1.5 แสนบาท กุ้งก้ามกราม ปีหนึ่งจับได้ 2 ครั้ง เป็นเงิน 14,000 บาท และกุ้งแม่น้ำ ได้ปีละ 1 ครั้ง 2,400 บาท

ในส่วนของปลา เริ่มที่ปลาตะเพียน 10 ตัว ที่คุณลุงประทีปเลี้ยงไว้เพื่อตรวจจับคุณภาพของน้ำเท่านั้น หากวันไหนที่ปลาตะเพียนลอยหัวขึ้น แปลว่าต้องทำการเปลี่ยนน้ำได้แล้ว ปลานิลเลี้ยงไว้ 10 คู่ ออกลูกมาให้จับขายปีละ 3 ครั้งๆ ละ 20 กก. ปีหนึ่ง 2,400 บาท ส่วนปลาคาร์พ

ซื้อลูกปลาตัวละ 5 บาท มาเลี้ยง 4-5 เดือน เอาไปขายร้านปลาสวยงามได้ตัวละ 80 บาท มาที่หอยขมและหอยโข่ง คุณลุงเลี้ยงไว้เพื่อช่วยกำจัดสิ่งส ก ป ร กที่ก้นบ่อ

โดยตอนแรกปล่อยลูก พั น ธุ์อ ย่ า งละ 1-2 กก. พอเลี้ยงจนโตออกลูกออกหลาน ก็สามารถจับขายได้ทุกสัปดาห์ หอยขมได้ 200 บาท หอยโข่ง 300 บาท โดยเฉลี่ยแล้ว ปีละ 26,000 บาท

เมื่อคำนวณโดยรวม แล้ว คุณลุงประทีป มีรายได้ต่อไปไม่ต่ำว่า 6 แสนบาท โดยใช้พื้นที่เพียง 1 ไร่เท่านั้น นี่เป็น 1 ตัวอ ย่ า งที่ดีในการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ช่วยให้อยู่กับธรรมชาติและใช้ปร ะโยชน์จากธรรมชาติได้อย่ างยั่งยืน

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่