การปลูกน้อยหน่า ให้ ลู ก ด ก – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

น้อยหน่าเป็นไม้ผลกึ่งเมืองร้อน ทรงพุ่มขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 2 – 5 เมตร สามารถเจริญเติบโตได้ใน ดินเกือบทุกประเภท แต่ต้องมีการระบายน้ำดี มีสภาพเป็น ก ร ดเป็น ด่ า ง ระหว่าง 5 – 7 น้อยหน่าเป็นพืชที่ชอบอากาศแล้ว ไม่ชอบที่ชื้นและน้ำขังแฉะ ปกติต้นน้อยหน่าจะมีอายุ 8 -10 ปี จะเริ่มโทรมให้ ผ ลข น า ด เล็กและรูปร่างไม่สวยงาม จึงต้องตัดทิ้งปลูกต้นใหม่แทน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลบำรุงต้นด้วย ระยะเวลา ตั้ ง แ ต่ ด อ กบานถึงเก็บเกี่ยว ผ ล ประมาณ 4 เดือน ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้น น้อยหน่าที่ให้ผลผลิตเต็มที่ประมาณ 30 – 50 กิโลกรัม น้ำหนักผลน้อยหน่าอยู่ระหว่าง 5 – 10 ผล/กิโลกรัม ฤดูกาล เก็บ เกี่ยวผลผลิตระหว่างเดือนกรกฎาคม-เดือนกันย ายน

วิธีการปลูก

1. ควร ป ลู กใ น ช่ ว ง ฤ ดู ฝน

2. ควรขุดห ลุมปลูกให้มีขนาด กว้าง ยาวและลึกประม าณ 50 เซนติเมตร

3. ผสมดิน ปุ๋ยคอกจำนว น 5 กิโลกรัม และปุ๋ยร็อ คฟ  อ สเ ฟตจำ นวน 5 กิ โล กรัม ประมาณ 500 กรัม เข้า ด้ วย กั นใ นหลุมสูงประมาณ 2 ใน 3 ของหลุม

4. ยกถุงกล้าต้ นไม้วางในหลุม โดยให้ระดับขอ ง ดินในถุ สูงกว่าร ะดับดินปากหลุมเล็กน้อย

5. ใช้มีดที่คม ก รี ด  ถุ งจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้ง 2 ด้าน (ซ้ายและขวา)

6. ดึงถุงพลาสติกออก โด ยระวังอ ย่ าให้ดิน แตก

7. กลบดินที่เหลือลงในหลุม

8. กดดิ นบริเวณโดนต้นให้แน่น

9. ปักไม้หลักแ ละผูกเชือกยึด เพื่อป้องกันลดพัดโยก

10. หาวัสดุคลุดดินบริเวณโคนต้น เช่น ฟางข้าว หญ้าแห้ง

11. รดน้ำให้ชุ่ม

12. ทำร่มเงา เพื่อช่วยพรางแสงแดด

ระยะปลูก

3 x 3 เมตร

การให้ปุ๋ย

1. ต้นที่ยังไม่ให้ผลผลิตใส่ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 อัตรา 0.5 กิโลกรัม/ต้น/ปี แบ่งใส่ 2 – 3 ครั้ง

2. ต้นที่ให้ผลผลิตแล้ว แบ่งการใส่ปุ๋ยดังนี้

– บำรุงต้น ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15

– ระยะสร้างตาดอก ใช้ปุ๋ยเคมีสูตร 8-24-24

– บำรุงผล ใช้ปุ๋ ย เ ค มีสู  ต ร 15-15-15

– ปรับปรุง คุ ณ ภ าพ ใช้ ปุ๋ ยเ ค มี สู ต ร 13-13-21

ปริมาณ ปุ๋ย ที่ใช้ขึ้ นอยู่กับอายุข อ งต้น และผลผ ลิต บนต้ น ซึ่งอั ต ร า ที่ใช้ อ ยู่ร ะห ว่ าง 2 – 4 กิโลกรัม/ต้น/ปี

การให้น้ำ

ในระยะปลูกใหม่  จำเป็นต้องให้น้ำสม่ำเสมอ จะช่ว ยให้น้อยหน่าเจริญเติบโตได้เร็ว จำนวนรอดตายสูง น้อยหน่าเริ่มติดผลได้ในปีที่ 2 การให้น้ำแก่ต้นน้อยหน่าสม่ำเสมอจะทำให้ขนาดของผลและคุณภาพผลดี

Visited 10 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *