ปลูกผักชีฝรั่ง พืชอายุสั้น ปลูกง่ายโตไว ตลาดขายได้ทั้งปี

0
94

ผักชีฝรั่ง เป็นผักช นืดหยึ่ง นิยมนำมาปรุงอาหาร  โดยเฉพาะอาหารอีสาน  เนื่องจากใ บมีรส ชาติจืด  สามารถทำเป็นอาหารได้หลายเมนู อีกทั้ง ผักชีฝรั่งเป็นพืช อ า ยุ สั้น ปลูกเพียงประมาณ 6 เดือน สามารถเก็บ ผ ล ผลิตได้

การปลูก

1. เตรีย มดินด้วยการไถ ปรับปรุงพื้นที่ให้สม่ำเสมอกัน ไม่ควรมีน้ำขัง

2. ทำก ารตากดิน ประมาณ 2 สัปดาห์ เป็นการ ฆ่ ๅเ ชื้ ວ  โ ຣ ค

3. การป ลูก ให้ทำการแยกหน่อ จ า ก ต้นที่สมบูรณ์ มาปลูกใหม่

4.ก่อนการปลูก ควรรดน้ำให้ชุ่มเป็นโ ค ล น แล้วจึงย้ายผักชี ฝ รั่ง ที่ต้องการมาปลูก ระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 10 เซนติเมตร ระหว่างแถวประมาณ 10 เซนติเมตร

การดูแล

1.หลังปลูก 15 วัน บำรุงด้วยปุ๋ ย  16-8-8 ประมาณ 50 กิโลกรัม/ไร่

2.หลัง 30 วัน ใ ส่ ปุ๋ ย มู ล ไ ก่ แห้งประมาณ 40 กระสอบ/ไร่

3. หลัง 65 วัน ก็เริ่มตั ด ขา ยได้เรื่อยๆ โดยแบ่งตัดจากต้นหลัก ไปขาย

4. หลังตัดขายครั้งแรก ต้องบำรุงด้วยน้ำ ห   มั ก ชีวภาพ ประมาณ 15 วัน จึงจะสามารถตัดได้ใหม่อีกครั้ง

6.การปลูกแบบบนีั้ ปลูกครั้งเดียว สามารถเก็บผลผลิต ข า ย ได้ต่อเนื่อง 5-6 ปี จึงรื้ อ แปลงปลูกใหม่

เรียบเรียงโดย me-deekab

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่