แนะนำ การปลูกเมล่อน เชิงธุรกิจ แบบละเอียด – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การปลูกเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จ

ต้องบอกว่าแคนตาลูป เมล่อน เป็น พื ช ที่มีการจัดการดูแลที่ค่อนข้างละเอียดอ่อน และมีการจัดการที่ค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับพืชชนิดอื่น และปกติแล้ว เ ท ค นิ ค การปลูกก็จะไม่ค่อยมีการเปิดเผยในรายละเอียดกัน มากนัก มาดูวิธีการปลูกและการดูแลหลักๆ ที่จะทำให้ก้าวสู่ความสำเร็จกัน

การเตรียม แ ป ล งป ลู ก

1.การปลูกในแปลง แปลงปลูกแคนตาลูปและเมล่อนควรกว้าง 1 เมตร ความสูง 40 ซม.

2.ทางเดินหรือระยะห่างระหว่างแปลงควรกว้าง 1 เมตร

3.จากนั้นรองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์หากสภาพดินไม่อุดมสมบูรณ์ ควรใส่อัตรา 30-40 กก.ต่อไร่

4.รองพื้นด้วยปุ๋ ย เ ค มี สูต ร 16-16-16 อัตรา 50 กก.ต่อไร่ เนื่องจากแ ค นตาลู ปเป็นพืชที่ต้องการปุ๋ยมาก

5.ใช้ในการปลูกแคนตาลูปควรจะเป็นขนาดความกว้างตั้งแต่ 1.20 เมตร ขึ้นไป ระยะปลูกที่ใช้ จะใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 30 ซม. ระหว่างแถว 50 ซม. ปลูก 2 แถวบนร่อง

6.สำหรับการปลูกในวัสดุปลูก หรือซับสเตรทจะนิยมใช้ถุงพลาสติกสีขาว ขนาดของถุง ที่ใช้ก็จะเป็น 12×16 นิ้ว วัสดุปลูกส่วนใหญ่จะใช้กาบมะพร้าว เบอร์ 2 กับ เบอร์ 3 มาผสมกันอ ย่ า งละ 1 ส่วน บางรายจะผสมทรายละเอียดลงไปด้วยเพื่อให้วัสดุปลูกไม่โปร่งจนเกินไป ซึ่งก็แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคน

การเพาะเมล็ดเพื่อเตรียมต้นกล้า

เกษตรกรบางรายก็จะกระตุ้นการงอกของเ ม ล็ ดเพื่อความมั่นใจโดยการแช่ในน้ำอุ่น 2-5 ชั่วโมงก่อนจะนำไปเพาะ หรือบางรายก็จะบ่ม10-12 ชั่วโมง โดยนำเ ม ล็ ดที่แ ช่น้ำแล้วห่อผ้าขาวบางนำไปเก็บในกระติ๊กน้ำแข็ง ซึ่งก็สามารถช่วยในการกระตุ้นการงอกได้เช่นกัน แต่การเพาะเ ม ล็ ดจำนวนมากการกระตุ้นการงอกก็ค่อนข้างยุ่ ง ย า กในการเตรียมการ จะไม่นิยมกระตุ้นการงอกของเมล็ดแต่อย่างใด เพาะแห้งเลย ซึ่ง 1-2 คืน หลังเพาะเ ม ล็ด ก็จะงอกแล้ว ฉะนั้น อ ย่ า กังวลกับการกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นการงอก ความสำคัญอยู่ที่ คุณภาพของเ ม ล็ ดกับคุณภาพของวัสดุเพาะ

การปลูก

นำต้นกล้าอายุ 8-10 วัน มาปลูกในแปลง ก่อนปลูกงดน้ำ 1 วัน เพื่อให้ดินเกาะ ร า ก ต้นกล้าได้ดีขึ้น ตุ้มไม่แตกเมื่อนำมาลงปลูก ใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 40 ซม. ระหว่างแถว 60 ซม.ตามรูพลาสติกที่เจาะไว้ การวางสายน้ำหยดควรตรวจสอบด้วยว่า สายน้ำหยดต้องอยู่ตรงกับรอยเจาะรูของพลาสติก เพื่อที่น้ำจะหยดลงในจุดที่ปลูกต้นกล้าด้วย ซึ่งจะทำให้ต้นกล้าได้รับน้ำอ ย่ า งเพียงพอ

การริดแ ขนง แ ล ะก าร เ  ด็ ด ยอด

หลังจากปลูกไปได้ประมาณ 7-10 วัน แคนตาลูปจะเริ่มแตกกิ่งแขนงหรือแตกกิ่งจากตาข้างออกออกมาบริเวณซอกใบ ต้องริดออกเพื่อมิให้เกิดการแตกแขนงและติดผลเร็วเกินไป ท ย อ ยริดแขนงไปเรื่อยๆ ทุก 3-4 วัน

จนถึงข้อที่ 8-9 แล้วไว้กิ่งแขนงในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่ให้ผลที่มีคุณภาพดีที่สุด เลือกไว้ผลที่สมบูรณ์ไว้ประมาณ 3-4 กิ่ง ในข้อที่ 9-12 ซึ่งอายุของต้นแคนตาลูปตอนนี้จะประมาณ 28-30 วัน หลังจากไว้ลูกแล้ว อีก 3-4 วัน เห็นผลที่สมบูรณ์ชัดเจนเลือกไว้ลูกเพียง 1 ลูก จากนั้นริดแขนงต่อไปเรื่อยๆจนถึงข้อที่ 25-26 จึงตัดยอดเพื่อให้อาหารส่งมาเลี้ยงผลได้เต็มที่ ทุกขั้นตอนตั้งแต่การริดแขนง การไว้ลูก การเลือกลูก การแขวนลูกยิ่งทำเร็ว ยิ่งมีผลต่อการเจริญเติบโตเพราะอาหารจะไม่ถูกแบ่งไปใช้เลี้ยงกิ่งแขน

ระบบน้ำและการจัดการน้ำ

ระบบน้ำที่เหมาะสมสำหรับแปลงแคนตาลูป เมล่อนและนิยมใช้กันทั่วไปควรจะเป็นระบบน้ำหยด โดยนิยมใช้สายน้ำหยดแบบสายแบนที่มีระยะหยดของน้ำ 30 ซม.การวางสายน้ำหยดบนแปลงปลูกจะมีทั้งที่วางสายน้ำหยด 2 สายและ 3 สาย ส่วนแคนตาลูป-เมล่อนที่ปลูกในภาชนะบรรจุปลูกไม่ว่าจะเป็นถุงหรือกระถางจะ(ใช้หัวน้ำหยด 8L/H แล้วต่อท่อแยก 4 ทาง วางท่อส่งน้ำไว้ ด้านล่างของถุงเพื่อให้น้ำกระจายได้อ ย่ า งทั่วถึง

การให้น้ำแคนตาลูปเมล่อน จะให้น้ำผ่านทางสายน้ำหยด โดยมีอัตราการให้น้ำ 1.5 ลิตรต่อชั่วโมง โดยทั่วไปจะเปิดน้ำประมาณ 20 นาที หรือมีอัตราการให้น้ำประมาณ 0.5 ลิตรต่อต้นต่อครั้ง ทั้งนี้อัตราการให้น้ำต้องขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่และสภาพดินด้วย

การให้ปุ๋ย

การให้ปุ๋ยแคนตาลูป เมล่อน ส่วนใหญ่แล้วในช่วงต้นเล็กจะให้ปุ๋ยที่มีธาตุไ น โ ต ร เ จ นสูง เช่น 13-13-13, 20-20-20 ,16-16-16 ช่วงอายุประมาณ 28-40 วัน โดยใช้สูตร 12-6-18 ,15-30-15 ช่วงใกล้เก็บเกี่ยวหรือก่อนเก็บเกี่ยวประมาณ 15 วัน เปลี่ยนมาปุ๋ยสูตร 13-13-21 ,16-8-32 ,0-0-50 เพื่อเพิ่มความหวาน ปริมาณปุ๋ยต่อต้นถ้าเป็นช่วงต้นเล็กจะให้ประมาณ 0.5 กรัมต่อต้นต่อวัน และเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆ จนถึง 1 กรัมต่อต้นต่อวันในช่วงอายุ 1 เดือน การให้ปุ๋ยจะคำนวณปริมาณปุ๋ยต่อต้นแล้วนำมาผสมให้ละ ล า ยในถังบรรจุปุ๋ย จากนั้นจึงปล่อยไปกับระบบน้ำโดยผ่านเวนจูรี่ การให้ปุ๋ยแคนตาลูปจะให้ทุกวันหรือวันเว้นวัน

Visited 10 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *