แนะนำ การปลูกหอมแบ่ง 45 วัน เก็บจำ ห น่ า ยได้

0
71

เริ่มจากก ารเตรียมดิน ขุดไถ่พ ร ว น ดิน ควรลึ ก ประมาณ 15-20 เซนติเมตร จากนั้นทำหารตากดินไว้ประมาณ  5-7 วัน จากนั้นใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือ ปุ๋ ย ห มั ก ชี ว ภ า พ มาคลุกเคล้ากับดิน

เสร็จแล้วก็ยกดิน ทำเป็นแ ป ล งผัก กว้างประมาณ 1.5 เมตร ความยาวตามต้ อ งการแต่ต้องให้ สะ ด ว กในการรดน้ำ สุดท้ายพรวน ดิ น ย่ อ ย แล้วเ ขี่ ยดินให้สม่ำเสมอกัน

เมื่อเตรียมดินและยกแป ลงผักเสร็จแล้ว รดน้ำแปลงผักให้ชุ่ม นำหัวห อมที่เตรียมไว้มาปักลงดิน เพียงครึ่งหัว โดยปักเป็นแถวให้ห่างกัน 12-15 เซนติเมตรจนเสร็จ หัวหอมที่ใช้ประมาณ 60-80 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ แล้วนำฟางข้าวหรือ แกลบมาคลุมทับเพื่อ ดู ด ซับความชื้นไว้ รดน้ำให้ทั่ว รดน้ำทุกวันเช้าและเย็น

หลังปลูกมาได้ประมาณ 10-20 วัน ก็ใส่ ปุ๋ ย  บำรุงครั้งที่สอง โดยให้ใส่ ปุ๋ ย ค อ ก หรือปุ๋ ย ห มั ก ชี ว ภ า พ หรือปุ๋ ย เ ค มี ถ้าเป็นปุ๋ยเ ค มี ก็มีสู ต ร 20-10-10 และปุ๋ย ยู เ รี ยสูตร 46-0-0 ใส่บำรุงผัก อัตราส่วนการใส่ ปุ๋ ยจะอยู่ประมาณ 20-25 กิโลกรัมต่อไร่

ต้นหอม สามารถเก็บ และออก จำหน่ายได้ดีจะต้องมีอ า ยุ  40-45 วันหลังการเพาะปลูก เพราะผักจะโตเต็มที่ ใบสีเขียวสด

ด้านการให้น้ำ จะใช้ระบบน้ำ พุ่ ง จากสายยางและวางท่อตามร่องแ ปล ง ผักเพื่อควบคุมการเปิด-ปิดน้ำรดตามความต้องการ ซึ่งวิธีนี้ประหยัดทั้งแรง ง า น คน เวลา และค่าใช้จ่าย ซึ่งจะรดน้ำวันละ 1 ครั้ง แต่ช่วงนี้อากาศร้อนมากต้องเพิ่ มก า รร ด น้ำเป็นวันละ 2 ครั้ง คือเช้ากับบ่าย โดยลงทุนไร่ละไม่เกิน 1.5 หมื่ นบาท ใช้เวลาในการเพาะปลูกประมาณ 40-45 วัน จึงสามารถเก็บขายได้

เรียบเรียงโดย mepanya

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่