ข้อดี และข้อ จำ กัด ของกา รทำเกษตร แบบผสมผสาน

0
237

ข้อดีของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

1.เป็นตัวชี้วัดได้ ว่าเกษตรกรทุกคนนั้นมีอาการเพียงพอต่อการบ ริโภคหรือไม่ มีงานทำที่ดีหรือไม่ และที่สำคัญ มีรายได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่

2.การทำการเกษตรแบบผส มผสา นนั้นถือเป็นการจัด ก า ร ระบ บของกิจก รรมการผลิตในไร่น่า ไม่ว่าจะเป็น พืช สั ต ว์ ประมงต่างๆ ให้มีการผสมผสานเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและเกื้อกูลกัน

3.ทำให้การบริโภคไปนั้นก็รู้สึกสบ ายใจได้อีกด้วย เรียกได้ว่าการบริโภคพืช ผักที่ม าจากร ะบบเ กษตรชนิดนี้นั้นก็ย่อมจะ ทำให้ เราได้รับแต่สิ่งที่ดีเข้าสู่ร่างกาย

4.ทำให้คุณภา พชีวิตของเ กษตรก รนั้นมีความเป็นอยู่ที่ดีและที่สำคัญก็ ย่อมจะ ทำให้เกิด ทุนหมุนเวียนภายในไ ร่ได้เป็นอย่างดี

5.ฟื้นฟูสภาพความสมดุ ลข องธรรมชาติให้กลับมาดี ไม่ว่าจะเป็นความสมบูรณ์ข องดิน ความสะอาดของน้ำ การดู ด ซึมน้ำใต้ดินมาใช้ประโยชน์ในหน้าแล้งของพืช

6.เกิดการมีส่วนร่วมของเกษตรกร ชุมชน และสังคมในการมีส่วนร่วมในการใ ช้ ทรัพยากรต่างๆ รวมถึงการมีส่วนร่วม ในการแลกเ ปลี่ยนเรียนรู้ใ นกร ะบวนการผลิต

ข้อเสียของการทำเกษตรแบบผสมผสาน

1.การเกษตรแบ บผสมผ ส านนั้น สิ่งที่จะต้องมีและพร้อม มากที่สุ ด นั้นก็คือที่ดิน ทุน แรงงาน ที่เหมาะสม กับการทำ การเกษตร

2.ต้องมีความอ ด ทนที่สูง มีความ ขยันเข้ามาร่วมด้วย จึงจะสามารถที่จ ะประสบความสำ เร็จในการวางแผนและการจัดการทรัพยากรต่างๆ ให้ดีและมีประสิทธิภาพ

3.ผลผลิตจาก การทำเกษตรแบ บผสมผสานค่อนข้างจ ะให้ปริมาณน้อยกว่าระบบเกษตรแบบเชิงเดี่ยว

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่