ต้นกล้วยหมัก 5 วัน สำหรับคนเลี้ยงไ ก่ อาหารลดต้น ทุน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ข้อมูลนี้มาจกา สำนักงานปศุสัตว์ อำเภอศรีเ ชียงใหม่ แนะนำให้เกษตรกรทำอาหารเลี้ยงสัตว์ โดยมีการใ ช้ต้นกล้วยหมัก เป็นหลักร่วมกับวัตถุดิบอาหารพลังงานอื่นในท้องถิ่น โดยให้อาหาร 2 มื้อ เช้า-เย็น มีการปล่อยลานตามธรรมชาติโดยอิสระ เสริมเศษผัก เ ศ ษอาหาร ผลไม้สุกตามฤดูกาล

มีส่วนประกอบ

1.ต้น กล้ ว ย สับ 30 กิโ ลก รัม น้ำ ต า ล ทรา ย แดง หรือน้ำอ้อย 1 กิโลกรัม

2.ดิน แ ดง 2 กิโลกรัม

3.รำห ย าบ 30 กิโลกรัม

3.เกลือ 2 ช้อนแ กง

4.มุล วั ว แห้ง 4 กิโลกรัม

5.ป ล ายข้าว 1 กิโลก รัม

ขั้นตอนการทำ

1.นำส่วนผสมต่างๆ มาผสมให้เข้ากัน แล้วห มั ก ทิ้ง ไว้ ประมาณ 5 วัน ก็จะสามารถนำไปผสมกับวั ตถุดิบอื่น เช่น อาหา รข้น 14-21% โป ร ตีน รำ ปลายข้าว ให้กับไ ก่ไ ข่ที่เลี้ยงได้  ส่วนการนำ ไปใช้เลี้ยงไ ก่ไข่

โดยมีสูตรแนะนำ สัดส่วนการใช้อาหารผสม สำหรับเกษตรกรรายย่อย ดังนี้

ระยะที่ 1 ช่วงแ รกเกิด-1.5 เดือน ให้กินอ าหารข้นเป็ นหลัก จำนวน 10 กิโลกรัม

ระยะที่ 2 ช่วงอ ายุ 1.5-3 เดือน ให้กินอาหาร ผ ส มที่ส่ วน ผสมของอาหารข้น 6 กิโลกรัม รำ 2 กิโลกรัม ปลายข้าว 2 กิโลกรัม

ระยะที่ 3 ช่วงอ ายุ 3-4 เดือน ให้กินอาหารผสม ที่ส่วนผ ส ม ของอาหารข้น 5 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารหมัก 1 กิโลกรัม

ระยะที่ 4 ช่วงอายุ 4-5 เดือน ให้กินอาหารผสมที่ส่วนผสมของอาหารข้น 3 กิโลกรัม รำ 1 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอาหารหมั ก 5 กิโลกรัม

ระยะที่ 5 ช่วงอ ายุ 5 เดือน จนถึงปลด ให้กินอาหาร ผส มที่ส่วน ผ ส มของอ า หารข้น 2 กิโลกรัม ปล ายข้าว 1 กิโลกรัม และอ าหารห มัก 7 กิโลกรัม

ซึ่งอา หารสู ต ร นี้ มีต้นทุนค่าอ าห า ร เฉลี่ยกิโลกรัมละ 3.32 บาท เท่านั้น  ทั้งนี้ ทางสำนั ก งา น ปศุสัตว์อำเภอศรี เชี ยงใหม่ ได้มีการนำอาหารหมักดังกล่าวไปตรวจ ส อ บเปอ ร์เซ็นต์โ ป ร ตี น พบว่า มีเปอ ร์เซ็นต์โปรตีนถึง 15.3%  เหมาะสำ ห รับใช้ ไก่ไข่ ในช่วงอายุ 3 เดือน ขึ้นไป

เรียบเรียง mepanya

ที่มา เทคโนโลยีปศุสัตว์

Visited 5 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *