ความ แ ต กต่าง ระหว่างผักหวานป่า และผักหวานบ้าน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

มั่ นใจว่าหลายท่านอาจจ ะยังไม่เคยรู้มาก่อ น แต่บางท่านก็อาจจะรู้อยู่แล้ว เกี่ยวกับการแยกประเภทขอ งผักหวานว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร  วันนี้ ผมก็จะพาเพื่อนๆไป ดูว่าจริงๆแล้ว แตกต่างกันยังไง

ผักหวานบ้าน ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า  Sauropus androgynus ( L. )  Merrill

เป็นผักหวานที่มีกลิ่น ผักเฉพาะ ความนิยมบริโภคจึงไม่มา กเท่าผักหวานป่า ผักหวานบ้านป ลู ก ง่ายโดยใช้เมล็ดหรือกิ่ งชำ ปลูกในดินร่วนระบายน้ำได้ดี รดน้ำและให้ปุ๋ยอิ นที รี ย์สม่ำเสมอ สามารถปลูกเ ก็บ ย อดได้ทั้งปี เมื่อมีการตัด ย อ ดจะทำใ ห้แต กยอดใหม่เ พิ่มขึ้น

ผักหวานป่า ชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า  Meliantha sauvis Pierre.

เป็นผักหวานที่เดิมที จะเกิดได้ตามป่าเท่านั้น ในป่าที่มีความชื่นเหมาะสม ผักหวานป่าเจริญเติบโตไ ด้ดีในพื้นที่รก ไม่ชอบแสงแดด ทำให้ต้องปลูกในพื้นที่แสงแดดรำไร มีอากาศเย็นและชื้น จึงจะรอด และแตกยอดอ่อนได้ โดยมากจะเก็ บยอดหลังจากปลูกได้ 2 ปี  แต่ ณ ปัจจุบัน  เกษตรกรบางรายสามารถป ลูกผักหวานป่า ตามบ้านได้เเล้ว  การปลูกให้ใช้ปุ๋ ยมู ลสัตว์ได้อย่ างเดียว ไม่ใช้ ปุ๋ ย เ ค มี เพราะจะทำให้ต้ นผักหวานตๅยได้ ผัก หวานป่าจึ งเป็นผักที่ปลอดภัย 100% ยอดอ่อนที่อวบก รอบ รสชาติที่หวานมัน และไม่มีก ลิ่น เหม็นเขียว ผักหวานป่ า จึงเป็นที่ ต้ อ ง การบริโภคมาก

เดิมมีผู้พยา ย า ม ปลูกผักหวานป่าแต่ ไม่ค่อย สำเร็จ มีเพียงไม่กี่รายที่ ปลูกได้ทำให้ มี จำนวนต้ นน้อย ผักหวานป่าป ลู กยาก และเจริญเติบโ ต ช้ามาก แต่ ณ ปัจจุบัน เกษตรกรบ า ง รายส าม า ร ถ ป ลู ก ผัก หว าน ป่า  ตา มบ้ า นไ ด้เเล้ว

เรีย บเรียง me-deekab

Visited 17 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *