การปลูกมะเขือเปาะ ให้ผลดก เก็บได้ตลอดปี – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การเพาะ กล้ าม ะ เ ขื อ เ ป ร าะ

1.ให้เตรียมดินละเอียดพร้อม ปุ๋ ย คอกหรือ ปุ๋ ย หมักในอั ต ร า 2:1 และ ใส่ดินผสมลงในถาดพลาสติกเพาะกล้า

2.ใช้ เศ ษ ไม้เล็กๆ (ขนาดเ ท่ า ไม้จิ้ ม ผลไม้) ก ด ล ง ไปในดินที่ บ ร ร จุ อยู่ใ น ถ า ดพลาสติกเพาะกล้า ขนา ด ค ว า ม ลึกประมาณ0.5 ซม.

3.นำเมล็ดมะเขือเปราะหยอดลงในหลุมปลูก หลุมละ 1-2 เมล็ด

4.กลบดินผิวหน้าเมล็ดไปจากถาดพลาสติกเพาะกล้าโดยใช้ปูนขาวโรยเป็นเส้นล้อมถาดเพาะไว้

5.หลัง เพาะนาน 7-10 วัน มะเขือเปราะเริ่มงอก หมั่นรดน้ำต้นกล้ามะเขือเปราะทุกวันๆ ละ 1-2 ครั้ง ในช่วงเข้าและเย็น จ น กระทั่งต้นกล้ามะ เ ขื อ เ ป ร า ะมีอายุ 25-30 วัน จึงย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในกระถางหรือในแปลงปลูก

การเตรียมในแปลงหรือในกระถาง

1.ถ้า ปลูกในแปลงควรเตรียมดินปลูก โดยใช้จอบ ขุ ด ย่ อ ย ดินหน้าดินลึก 15-20 ซม. และย่อยดินให้ละเอียด ใส่ปุ๋ยคอกหรือใส่ ปุ๋ ย ห มั ก หว่านและคลุกเ ค ล้ าให้เข้ากับดินในแปลง

2.ในกรณีปลูกในกระถาง ให้ผสมดินปลูกในกระถาง โดยใช้ดินร่วนละเอียดผสมกับปุ๋ยคอก หรือปุ๋ยหมัก ในอัตรา 2:1

การดูแลรักษา

1.ย้ายกล้ามะเขือเปราะลงปลูกในแปลง หรือในกระถาง

2.รดน้ำทุกวัน และในช่วงการติดผลต้อง ร ะ มั ดร ะ วั ง ในน้ำอย่างสม่ำเสมอ

3.หลัง ย้ายปลูกแล้ว 7-10 วัน ให้ใส่ปุ๋ ยเ ค มี สู ต ร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชา ควรโรย ปุ๋ ยห่างโคนต้นประมาณ 2-3 เซนติเมตรและร ด น้ำทันที

4.ควรใส่ปุ๋ยเ ค มีสูตร 15-15-15 อัตราต้นละ 1/4 ช้อนชาทุกๆ 15 วัน

5.หลังย้ายป ลู ก น า น 45-60 วัน มะเขือเปราะ เริ่ม ทยอยผลผลิต สามารถเก็บผลผลิตไปบริโภคได้

6.หลัง จากที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตมะ เ ขื อ เ ป ร า ะไปแล้วประมาณ 2 เดือน ควรตัดแต่งกิ่งออกบ้าง เพื่อทำให้ลำต้นมะเขือเปราะเจริญ เ ติ บโ ต แตกกิ่งก้านใหม่ที่มีความแข็งแรง จะให้ผล ผ ลิ ต รุ่ น ใหม่ได้อีก และควรทำการ ตั ด แ ต่ ง และบำรุงต้นม ะเขือเปราะด้วย ฮ อ ร์ โ ม น ช้อนเงินเช่นนี้ทุกๆ 2-3 เดือน

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *