ห่มดิน การเลี้ยงดิน ให้ดินเลี้ยงพืช – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การทำห่ ม ดิน เลี้ย งดิน ดูแลดินแล้วให้ดินเลี้ยงพืช

การห่มดิน คือ เป็นการป้องกันการระเห ยขอ งความชื้นที่อยู่ในดิน โดยหลักการคือ นำวัสดุต่างๆ มาปกคลุมไว้ ที่หน้าดินเ พื่อกักเก็บความชื้นไว้ในดิน

วิธีการห่มดิน

1. ห่มดินใหม่ก่อนเริ่มทำการเพ าะปลูก ก่อนเริ่มการเพาะ ปลูก ให้ทำการ ไถกลบหน้าดินใหม่แล้วคลุมหน้าดิน ด้วยฟางข้ าว หรือ ใบไม้ ให้หนาอย่ างน้อย 1 ฟุต ทั้งแปลง หลังจากนั้น โรยปุ๋ย ค อ ก แล้วราดรดด้วยน้ำหมั ก EM

2. ห่มดินรอบ โค นต้นไม้ ใหญ่ประเภทไม้ยืนต้น โดยเว้นให้ห่างจ ากโคนต้นไม้ 1 คืบ ห่มหนา 1-2 คืบ ทำเป็นวงเหมือนโด นัท โ ร ย ด้วย ปุ๋ยคอก  บางๆ และ รดด้วยน้ำ EM

ข้อดีของการห่มดิน

1.หลังจากทำกา รห่ ม ดิน จะทำให้ในดินมีความชื้นและมืด เกิดการทับถมของดิน ซึ่ง จะช่วยให้จุ  ลิ น ท รีย์ที่ดีสำหรับพืชในดินขย ายตัวได้อย่างมีป ร ะ สิ ท ธิ ภาพ และจะ ทำให้ดินมีความอุดมสม บูรณ์

2.การห่ ม ดิน เป็นวิธีการป้ อ ง กั น ห ญ้ า ที่ขึ้นในพื้นที่เราได้ด้วย เพราะห ญ้า โดนคลุ มไว้ ก็ไม่สามารถเจริ ญเติบโ ตได้

3. การห่มดิน เป็นการป รั บป รุงดินก่ อ น การเพาะปลูก จะทำให้ดิน มีความ ชื้น มีแร่ ธ า ตุอุ ด ม สม บูรณ์ม า ก ยิ่งขึ้น

4. การห่มดิน เป็นการใช้ธร รมชาติให้เกิ ดประโยช น์สูงสุด ประหยั ด เรียบง่า ย แต่ได้ผล

เรียบเรียง https://mepanya.com

Visited 1 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *