13 สูตร ดินปลูกสำหรับมือใหม่ หัดปรุงดิน

0
47

สวัสดีครับ วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการปลูกพืช ซึ่งการปลูกพืช ปลูกต้นไม้ สิ่งที่มองข้ามไม่ ได้ ก็คือ การเตรียมดิน ดินที่เอามาใส่ต้นไม้ เพ ราะต้นไม้ต้องการแร่ ธุ าตุ และสารอาหาร ที่จำเป็นจากดินอย่างมาก ในการเจริญเติบโตดังนั้น หากต้องการที่จะปลู ก ต้นไม้ให้เติบโตง อกงาม และสมบูรณ์เต็มที่ ก็ควรที่จะมีดินที่ดีด้วยเช่นกัน

วันนี้เราจึงได้รวบรวม สู ต รดิ นปลูกแบบต่างๆ มาแบ่งปันเพื่อนๆผู้อ่าน

สู ต รที่ 1 ให้นำใบขี่เหล็ก ใบกระถิน ใบแค ใบจามจุรีและใบโสน ที่ร่วงและแห้งแล้ว

นำมากองรวมกัน รดน้ำให้ชื้นภายใน 7-10 วัน ใบไม้ จะชื้นยุ่ย จากนั้นนำมาผสม กับดินปลูกในกระถาง หรือจะนำไปโรย รอบต้น พืชที่ปลูกก็ได้ เรียกได้ว่าเป็นการ จัดการ กับเ ศ ษใบไม้ได้อย่างมีประโยชน์ หรือถ้าต้องการ ให้มีคุณภา พม ากขึ้น ใ ห้นำไปผสมรวม กับ ปุ่ย คอก โดยใช้อัต ร าส่วน ใบไม้ 4 ส่วน ต่อ ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

สูต รที่ 2 สำหรับปลูกพืชอวบน้ำ

เช่น กุหลาบหิน พืชเหล่านี้ไม่ต้องการดิน ที่มีสารอาหารสมบู รณ์ มากนัก แต่ต้องการดินที่ร่วน สามารถ ร ะบ ายน้ำได้ดี และอุ้มน้ำได้พ อสมควร โด ยมีส่วนผสมดังนี้

1.ดินร่ ว น นำไปผึ่งแดด 7 วัน 2 ส่วน

2.ถ่ า นป่น 1 ส่วน

3.ทร ายหย าบ 3 สวน

4.ปู น ขาวเล็กน้อย

5.ใบก้ามปู 1 ส่วน

สูต รที่ 3 สำหรับปลูกต้นปาล์ม โกสน และเบญจมาศ

1.ดินร่ว น

2.ทร ายห ย า บ

3.ปุ่ ยคอกเก่าๆ

4. ก ะ ดู กป่ น เล็กน้อย

สูต รที่ 4 สำหรับปลูกต้นเฟิร์น

1.ดิน หรือดินร่วน 1 ส่วน

2.ใ บก้ามปู 1 ส่วน

3.ทร า ยละเอียด 1 ส่วน

4.เศ ษ  อิฐหักป่ น 1 ส่วน

5.ปุ่ ยคอกเก่าๆ 1/2 ส่วน

6.ปู นขาว 1/4 ส่วน

สูต รที่ 5 สำหรับปลูกบอน ว่านต่างๆ และดาดตะกั่ว

1.ท ร า ย 4 ส่วน

2.ดินร่ ว น 6 ส่วน

3.ปุ่ยค อ ก 1 ส่วน

4.ใบม ะ ขาม 1 ส่วน

สูต รที่ 6 สำหรับปลูกคล้า และมารานต้า

1.ทรา ย 2 ส่วน

2.ดิน ร่วน 2 ส่วน

3.แก ลบ 1 ส่วน

4.ขุ ยมะพร้าว 2 ส่วน

5.ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

สูต รที่ 7 นำเปลือกถั่วลิสง มากองรวมกัน หมั กไว้ประมาณ 3 สัปดาห์ เมื่อเนื้อชื้นยุ่ยแล้ว นำไปรองก้นห ลุม สำหรับปลูกไม้ผล หรือผสมดินปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ดินร่วนซุยได้ดี

สูต รที่ 8 ใช้ละอองข้าว ที่เกิดจากการ ขั ด สี ข้า วเปลือง ซึ่งจะเป็นส่วนเนื้อ เยื่ อหุ้ม เ ม ล็ ดข้าว จมูกและลำข้าว นำละอองข้าวมาแช่ในน้ำ 1-2 วัน จะได้น้ำหมักที่มีประสิทธิ ภาพ นำไปรดต้นไม้ จะทำให้มีใบสีเขียวเข้ม ยอดและใบจะอวบอิ่มดูน่ารับประทานมาก

สูตรที่ 9 ใช้น้ำ ซาวข้าว รดต้ นสะระแหน่ จะช่วยบำรุงใบ ให้เจริ ญงอกงา มยิ่งขึ้น

สูตรที่ 10 นำเ ป ลื อ กกล้วยชนิด ใดก็ได้ มาหั่นเป็นท่อนๆ จากนั้นนำไป ตากแดดให้แห้ง เวลาใช้ให้เอาไปผสมกับดิน สำหรับ ปลูกต้นไ ม้ หากนำไปใช้กับกุ หลาบ จะช่วยใ ห้กุหลาบ ออกด อ กสีสัน สวยงามมากยิ่งขึ้น

สูตรที่ 11 เป็นสูตรดินสำหรับปลูก ต้นไม้ทั่ว ไป

1.ดิ น ร่วน 1 ส่วน

2.ปุ๋ ยห มัก 1 ส่วน

3.เศ ษใบไม้ผุ 1 ส่วน

สูตรที่ 12 สำหรับปลูกไม้ดอก ในกระถาง

1.ดินใบก้าม ปู 1 ส่วน

2.ดิ นร่วน 1 ส่วน

3.ปุ๋ ยคอกที่เก่าๆ 1 ส่วน

4.กาบมะ พร้าวสับ 1 ส่วน

สูตรที่ 13 สำหรับปลูก ต้นโป๊ยเซียน

1.เปลือ กถั่ว และใบท องหลาง หรือใบก้ ามปู 2 ส่วน

2.ถ่ านป่น 1 ส่วน

3.ดิน ขุยไผ่ผส มแ กล บ หรือทร ายหย า บ  1 ส่วน

4.อิฐมอญ ทุบเล็ก 2 ส่วน

สูตรที่ 14 ใช้ใบชมวง ใบมะขาม ใบมะกอกไทย

และใบช มพู่ มาห มั กให้ ยุ่ย หรือจะเก็ยใส่ ถุงดำ ปิดปากถุงทิ้งไว้ 7 วัน ใบไม้พวกนี้ เหมาะสำหรับการใช้ปลูก ไม้ประดับหรือไม้ที่มีสี เพ ราะ จะช่วยให้ใบ และดอกมีสีเข้มขึ้น ดูสวยง าม เช่น โกสน บอนสี

สูตรที่ 15 ใช้ ผัก ต บชบา

ทั้งลำต้น ใบ และราก มาสับเป็น ท่อนๆ แล้วทิ้งไว้ให้เหี่ยว สัก 2-3 วัน ราดด้วยน้ำ ปุ่ ยคอก จาก นั้นคลุมด้วย กระสอบ 7-10 วัน ผัก ต บช วาจะเหี่ ยวยุบตัวลง ในผักชนิดนี้มีธ า ตุอาหาร ที่สมบูรณ์ ดังนั้นนำไปใส่แปลงผัก หรือผสมใส่ดิ นปลูกต้นไม้ จะให้ ส า ร อ า ห า ร ที่ดีมากต่อต้นไม้

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับเนื้อหาที่มีประโยชน์ หวังว่าทุกท่านนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ

เรียบเรียงโดย me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่