ทำผักหวานป่าให้ออกยอด เก็บขายได้เร็วขึ้น

0
16

1.ให้ทำการ ตัดแ ต่งกิ่ง โดยหักปลา ยกิ่งแขนงทิ้ง ให้เหลือยาว 15-20 ซม.

2.นำใบแก่ บางส่วนทิ้ง เหลือติ ดกิ่งไว้ประมาณ 3-4 ใบ

3. รดน้ำเล็กน้ อยให้ น้ำพอ ดินชื้น

จากนั้นสังเกตุว่า เมื่อยอดเริ่มออกยาวประมาณ 15-25 ซม. สามารถเก็บและนไปขายได้เลย

หมายเหตุ: หลังการเก็บผลผลิตแล้ว ให้ทำ การบำรุงต้นอีกครั้ ง โดยใส่ปุยคอก ต้นละ 1-2 ถังสี โดยทำการโรย  นรอบต้นนั่นเอ ง จากนั้นรดน้ำเล็กน้อย เพื่อบำ รุง ต้นให้กลั บมาออกยอด ได้อีกครั้ง

การปลูก

1.เตรียม ห ลุ ม ปลูก ขน าด กว้าง 50 ยาว 50  และลึก 50 จากนั้นรองพื้นด้วยปุยคอก คลุกเคล้าผสมกับหน้าดิน

2.ก่อนย้ายต้นกล้ามาลง ให้ทำการร ดน้ำต้นกล้า ก่อนย้ายปลูก ประมาณ  2 อาทิตย์  และงด ให้น้ำ 1 วัน ล่วงหน้าก่อนย้ ายปลูก

3.ในการถอดถุงพลาสติก เพื่ อนำก ล้าลงปลูก อย่าให้กระเปาะดินแต หรือ ร า ก ขาด เพราะจะทำใ ห้ต้นก ล้าชะงักการเจริญเดิบโต

4.การปลูกค วรให้ต้นก ล้าสูงกว่าปากหลุมประมาณ 5 ซม. แล้วพูนดินกลบโค นขึ้นโดยรอบ เพื่อป้องกั นไม่ให้มีน้ำขัง

5.หว่านเม ล็ดถั่วเขียว ห่างจากต้ นกล้าประม าณ 15-20 ซม. เพื่อให้ต้นถั่วเป็น พี่เลี้ยงใ นระยะแรก

6. การใส่ปุย ควรใส่ปุ ย ค อ ก หว่านรอ บต้นใน รัศมี 50 ซม. ต้นละ 1 ปี๊บ

ที่มา me-panya

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่