วิธีปลูกฟ้าทะลายโจร ในสวนหลังบ้าน ให้ทำตามนี้ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

1. สภาพภูมิอากาศ

2. อุ ณหภูมิ: ร้อนชื้น อุณห ภูมิปร ะมาณ 25-30 °C

3. ความ ชื้น สัมพัทธ์: เฉ ลี่ย 60-80%

4.แสง: ร่มไร ถ้าจำเป็นต้องปลูกกลางแจ้ง ต้องให้น้ำเพิ่มเป็นพิเศษ

1.4 น้ำ: ต้องการน้ำเพียงพอตล อดฤดูปลูก ถ้าขาดน้ำ ผลผลิตและ ปริมาณ สารสำคั ญจะลดลง

1.5 ลม: แหล่งปลู กต้องไม่มี ลมพั ดแรง มีการทำแนวบัง ลมเพื่ อป้อง กันต้น หักล้ม

สภาพดิน

1.ประเภทดิน ควรเป็นดินร่วนซุย หลีกเลี่ยง ดินเหนียว หรื อดิน ทรา ยจัด

2.อินทรีย วัตถุ ไม่น้อยกว่า 3.5%

3 ความเป็นก รดด่างของดิ น(pH) – 5.5-8

4 การระบายน้ำ ควรระบายน้ำดี ไม่ท่วมขัง

การเตรียมดิน

กรณีมีชพืชหนาแน่น ต้องไถหรือพรวน 2 ครั้ง ตากดิน 14วันขึ้นไป

นำปุ๋ยอินทรีย์ใส่เป็นการรองพื้น ก่อ นทำแปลง

กรณีที่ดินดี มีวัชพืชน้อย อาจแค่ปรับดิน โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยอินทรีย์

 

การเตรียมพันธุ์

1.ทำได้โดยการขยาย พันธุ์ ด้ วยเมล็ด

2.เลือกใช้เมล็ดจากฝักแก่จัด สีน้ำตาลแดง เมล็ดสมบูรณ์ ไม่มีโรค-แมลง

3.นำเมล็ดมาแช่น้ำ หรือไม่แช่น้ำก็ได้ ถ้าแช่น้ำ ให้แช่ 2 ชั่วโมง แล้วห่อกระดาษทิชชู ทิ้งไว้ 2 วัน

 

เตรียมแปลงปลูก

ให้ทำการยกแปลงขึ้นสูงประมาณ 15 – 20 ซม. กว้าง 1 เมตร แปลงยาว 3 – 5 เมตร ตามสภาพพื้นที่

ให้ใส่ปุ๋ยอินทรีย์  รดน้ำ ปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 30 – 45 ก่อนปลูก

การปลูก

ทำได้ 4 วิธี

1 หว่านลงแปล ง โ ด ย ตรง โดยนำเมล็ดมา ผ ส มทรายห ยาบ อัตรา 1:1-2 เพื่อสะด วกในกา รหว่าน

2 โรยเมล็ดเป็นแถว ขวางแปลง ระยะแถวห่าง 50 ซม. ก ล บดินบางๆ

3 เพาะกล้าใน ถ า ดเพาะ แล้วจึงย้ายลงแปลงปลูก

4) เพาะในแปลง โดยเตรียมแปล งเพาะก ว้ าง 1 ม. สูง 15 – 20 ซม. ใส่ปุ๋ย อินทรีย์ร องพื้น 0.5 – 1 กก.ต่อพื้นที่ 1 ตรม.

ในกรณีปลูกด้วยการย้ายกล้า

ควรจะใช้ต้นกล้าที่มีอายุ 30 วันขึ้นไป

หากปลูกช่วงฤดูแล้ง ระยะ 30 x 40 ซม. จะปลูกได้ 8 ต้น/ตรม.

หากปลูกช่วงฤดูฝน ระยะ 30 x 60 ซม. จะปลูกได้ 6 ต้น/ตรม.

การให้น้ำ

ให้น้ำอย่างพอเพียงและสม่ำเสมอ ตั้งแต่เริ่มปลูกถึงเก็บเกี่ยว ถ้า แ ด ดจัดให้น้ำวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ถ้าแดดไม่จัด ให้น้ำวันละครั้ง ช่วงเย็น  เ มื่ อ อายุได้ 2 เดือนแล้ว สามารถลดการให้น้ำ โดยดูตามความเหมาะสม

การให้ปุ๋ย

1. ช่วงเต รียมดินย้ายกล้า ใส่ ปุ๋ ย อินทรี ย์ หว่านบางๆ

2.หลังจากนั้น 15 วัน ใส่ปุ๋ยอินทรีย์รอ บสอง 125 กรัมต่อต้น หรือ 300 – 400 กรัมต่อ 1 ตรม. โดย ห ว่า  น กระจายให้ทั่วแปลง

Visited 3 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

เลี้ยงปลาหมอยักษ์ สร้างรายได้ รอบละ 160,000 บาท – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

คุณทิราภรณ์ กุล …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *