น้ำหมัก จุ ลิ น ทรีย์ จากน้ำซาวข้าวกับเปลือกไข่ บำ รุ ง พืชงาม

0
107

วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้

1. น้ำซาวข้าว (จากข้าวเหนียวดีที่สุด)

2. เปลือกไข่ตากแห้ง

3. ขวดโหลปากกว้างทรงสูงแก้วหรือพลาสติก

4. กระดาษบรุ๊ฟ

5. เชือกฟาง

6. ขวดพลาสติกชนิดฝามิดเป็นเกลียว

อัตราส่วน น้ำซาวข้าว 10 ลิตร ต่อเปลือกไข่ตากแห้ง 1 กิโลกรัม

ขั้นตอนและวิธีการทำ

1. นำเปลือกไข่ตา กแดดให้แห้งประมาณ 2-3 แดด

2. ใช้มือบี้เ ป ลื อ กไข่ให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ แต่ไม่เป็นผง

3. นำน้ำซาวข้าว 10 ลิตรใส่ลงไปในขวดโหล

4. นำเ ป ลื อ กไ ข่ที่บี้ละเอียดแล้ว 1 กิโลกรัมโรยลงไปช้า ๆ ให้ทั่วทั้งขวดโหล

5. หลังโรยลงไปแล้ว เ ป ลื  อ กไข่ส่วนหนึ่งจะค่อย ๆ จ มลงไ ปยังก้นขวดโหล

6. ปิดฝาขวด โหลด้วย กระดาษ บรุ๊ฟแ ละมัดด้ วยเชือกฟาง หมักทิ้งไว้ 8-12 วัน

7. หลัง ครบกำ หนดรินส่ วนที่เป็นน้ำออกใส่ ขวดพลาสติกให้ได้ปริมาณ 2 ใน 3 ของขวดแล้ วปิดฝา ขวดให้สนิท ทิ้งไ ว้ในร่มและนำไปใช้

อัตราการใช้

น้ำหมัก จ า ก น้ำซ าว ข้ าวกั บเ ป ลื อ ก ไข่ 3 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 10 ลิตร

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่