เลี้ยงปล าดุก ในบ่อซีเมนต์ แบ บง่ายๆ – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

การเลี้ยง ป ล า ดุกในท่อปูนซีเ ม  น ต์เป็นวิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่ สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย ขั้นตอนการเลี้ยงดังนี้

อุปกรณ์

1.ท่ อ ปู น ซีเมนต์ขนาด 100×50 เซนติเมตร

2.ท่อพีวีซี ขน าด 1 นิ้ว ยาว 20 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น และย าว 40 เซนติเมตร จำนวน 1 เส้น

3.ข้อ งอ พีวีซีขน าด 1 นิ้ว จำนวน 1 อัน

4.ย า ง นอก ร ถ สิบล้อจำนวน 1 เส้น

5.ย า ง นอกรถจักรยานยนต์จำนวน 1 เส้น

6.ต า ข่ า ย

7.น้ำห มั ก สู ต ร เลี้ยงปลา

8.ปู น ทราย หิน

9.อาหารสำหรับเลี้ยงป ล า ดุ ก

10.พืชผักที่ปลากิน เช่น ผักบุ้ง ผัก ต บ ชวา ฯลฯ

11.ลู ก ป ล า ดุก 70-80 ตัว

การเตรียมบ่อปูน

1.นำหั ว ก ล้ ว ย หรือโคนกล้วยมาสับให้เป็นชิ้นเล็กๆ นำ มู ล วัวมาผสมค ลุ ก เคล้าให้เข้ากัน แล้วนำใส่ไปในบ่อใส่น้ำให้เต็ม แล้วหมักไว้ 5 วัน จากนั้นให้เปิดน้ำทิ้งแล้วเอาโ ค น ก ล้  ว ย ออกทิ้งด้วย

2.นำน้ำสะอาดใส่ไป ในบ่อ แล้วแช่ทิ้งไว้ 1 วัน หลังจากนั้นก็ให้เปิดน้ำทิ้ง

3.นำ ผัก  บุ้ง มาถูให้ทั่วบ่อ ทิ้งไว้ต า ก บ่ อ ใ ห้ แห้ง

การทำน้ำห มั ก สูตรเ ลี้ ย ง ปลา

1.ถังพลา ส ติกที่มีฝาปิดจำนวน 1 ถัง

2.น้ำต าล ท ร ายแดง 3 กิโลกรัม

3.ฟั กท องแก่ 3 กิโลกรัม

4.มะละกอสุก 3 กิโลกรัม

5.ก ล้ ว ยน้ำหว้าสุก 3 กิโลกรัม

วิธีทำ

หั่นมะละกอ, กล้วยน้ำหว้า, ฟักทองทั้งเ ป ลื อ กและเมล็ดใส่ไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด ผสมน้ำตาลทรายแดง แล้วคนให้เข้ากันและปิดฝ า ให้แน่นหมักทิ้งไว้ 7 วัน แล้วเติมน้ำสะอาด 9 ลิตร ปิดฝ าให้แน่นแล้วหมักต่ออีก 15 วัน

การเลี้ยง

1.นำท่อปูนที่มีรอยคราบผักบุ้ง หรือบ่อปูนที่ไม่มี ก ร ด ไม่มีด่าง ใส่น้ำให้มีความสูง 10 เซนติเมตร (ช่วงปลาขนาดเล็ก เพิ่งนำมาปล่อย) แล้วเติมน้ำหมัก 1 ช้อนโต๊ะ

2.นำปลาดุกมาแช่น้ำในบ่อปูนทั้งถุง แล้วค่อยๆเปิดปากถุงให้ปลา ว่ า ยออกมาเอง

3.วัน แ ร กที่นำปลามาปล่อยไม่ต้องให้กินอาหาร

4.นำพืชผักที่ปล ากิน เช่นผักบุ้ง ผักตบชวาและอื่นๆมาใส่ในบ่อ

5.การให้อาหาร ปลา 1 ตัวให้อาหาร 5 เม็ด ต่อ เมื้อ ในช่วงปลาเล็ ก ให้อาหารวันละ 2 เมื้อ เช้า-เย็น ปลาอายุ 1 เดือนค รึ่ งให้อาหารปลาขนาดกลาง โดยให้อาหารวันละ 1 ครั้ง ให้ปลากินตอนเย็น

หมายเหตุ ก่อนให้อาหารต้องนำอ าหารมาแช่น้ำก่อนเสมอประมาณ 10-15 นาที

การจำหน่าย

1.ก่อนจะจำหน่าย 2 วัน ให้นำดินลูกรังสีแดง ห รื อ ซั ง ข้าวมาแช่ไว้ในบ่อ จะทำให้ ป ล า ดุ ก มีสีเหลืองสวย ขายได้ราคาดี

2.ปลาดุก 3 เดือนครึ่ง จำนวน 70 ตัว จะมีน้ำหนัก 14-15 กิโลกรัม หรือประมาณ 4-5 ตัว ต่อ กิโลกรัม จำ ห น่ า ย ไ ด้กิโลกรัมละ 60-70 บาท

3.ต้ น ทุ น อ า ห า ร กิโลกรัม ละ 19-20 บาท

หม า ยเหตุ ต้นทุนครั้งแรก 1 ชุด 430 บาท น้ำที่ถ่ายทิ้งจากบ่อปลาสามารถนำมารดต้นไม้ พืชผักสวนครัว เป็น ปุ๋ ย อย่างดี

Visited 4 times, 2 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *