พาทำหญ้าห มั ก สำหรับคนเลี้ยงวัว อาหารเสริมลดต้นทุน – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

หญ้าหมัก คืออะไร คืออาหาร สั ต ว์ ต่าง ๆ ที่นำ มาเก็บถนอมไว้ในสภาพอวบน้ำ ในภาชนะปิดที่ป้องกันอากาศ จากภายนอกจนเ กิ ด ก า รห มั ก ซึ่งจะช่วยทำให้คุณค่าทางอาหารของ พื ช เหล่านั้นคงอยู่ สามารถถนอมไว้ใช้ได้ใน ช่วงที่ ข า ด แ ค  ล น ห ญ้ าส ด 

อุปกรณ์ที่ใช้

1. เครื่อง ตัดหญ้า สั บ หญ้ า

2.ภาชนะบรรจุหญ้าสำหรับหมัก เช่น ห ลุ ม ถัง ถุงพล าสติก

3.ก า ก น้ำตาล

4.ผ้าพลาสติ ก สำหรับ ปิดภาชนะ หลุม หรืออุปกรณ์สำหรับปิดป ากภาช น ะอย่ างอื่น เ พื่ อ ป้ อ ง กัน อาก า ศ จา ก ภ า ย นอก

วิธีทำหญ้าหมัก

1.สั บห ญ้าสด ให้มี ข น า ด 2-3 ซม.

2.บ ร ร จุห ญ้ า ส ด ที่หั่ นแล้วลงในภาชนะสำหรับหมัก (ถุง บ่อซีเมนต์ หลุม)

3.อัดให้แน่นเพื่อไ ล่ อ าก า  ศ อ อกให้หมด

4.ล ะ ล า ย ก า ก น้ำ ต า ล พรมให้ทั่ว ๆ เพื่อช่วยให้การหมักดียิ่งขึ้น แต่ถ้าไม่สามารถหาได้ก็ไม่ต้องใช้

5.ปิดภาชนะ บ ร ร จุหญ้า ด้วยแผ่นพลาสติกให้มิดชิด แล้วโรยทั บด้วยทราย ป้ อ งกันอ า ก า ศ และ น้ำ

6.หมักไว้ 3-4 สัปดาห์ หญ้าเหล่ า นั้นจะกลายเป็นห ญ้ า ห มั ก นำมาใช้เลี้ย งสัตว์ได้

หญ้าหมักที่มีคุณภ า พดีสามารถเก็บไว้ได้นาน โดยที่คุณค่าทางอาหารไม่เ ปลี่ ย นไป

การใช้หญ้า ห มักเลี้ยงโค รี ด น ม ไม่ควรใช้เกิน 15 กิโลกรัมต่อวัน และควรให้หลังกา ร รี ด นม กรณีเริ่มใช้หญ้าห มั ก เลี้ยงควรแบ่งใ ห้วันละน้อยและเพิ่มขึ้ นเมื่อสั ต ว์เ ค ย ชิน

Visited 2 times, 1 visit(s) today

เรื่องราวเพิ่มเติม

ปลูกผักพายน้อยจากเมล็ด สร้างงานทำเงินให้เกษตรกร – แนวทางเกษตรเกร็ดความรู้

ทักทายสมาชิกผู้ …

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *